Friday, 7 July 2017

More meaningful quotes

Dukhine madad karava lambayelo ek hath prathana karava lambayela be hatha karata vadhu sarthak che.
Dukhine madad karava lambayelo ek hath prathana karava
lambayela be hatha karata vadhu sarthak che.