Saturday, 8 July 2017

Guru Slok

Guru Brahma, Guru Vishnu Guru Devo Maheshwar, Guru Sakhakta Param Brahma Tasam Shri Gurvey Namah.
Guru Brahma, Guru Vishnu Guru Devo Maheshwar,
Guru Sakhakta Param Brahma Tasam Shri Gurvey Namah.