Sunday, 4 June 2017

Love asks death quotes

Prem ek var mrutyu ne savala puche che.
Mane lokk cahe che, pan tane loko kem dhikkare che.
Mrutyu Kem ke tu ek vahem che, ane hum eka satya chu.