Saturday, 20 May 2017

Importance of life quotes

Mota'i emaj nathi malati saheb, nana manasone pan man apavu pade che. Sagara par karavo hoy to fakat navne j nahi  halesanne pan mahatvanu sthan apavu pade.
Mota'i emaj nathi malati saheb,
nana manasone pan man apavu pade che.
Sagara par karavo hoy to fakat navne j nahi 
halesanne pan mahatvanu sthan apavu pade.